Gamla Stationsg 4B, Nybro

 • Centrala lägenheter mitt i Nybro

  4 st 1 rkv, 31 m²
  2 st 3 rok, 71 m²
  2 st 3 rok, 73 m²

  3 st lokaler, 135 m², 81 m² resp. 68 m²

 • Antal lägenheter

  8 lägenheter, 4 st 3:or och 4 st 1:or.

  Antal lokaler

  3 butikslokaler i gatuplan.